(PT) Seminário Zhuhai-Macau tem lugar em Zhuhai dia 28 de Maio

2007年05月23日

对不起,此内容只适用于欧洲葡萄牙文

MACAUHUB FRENCH